Injeccions

És una tècnica de millora de sòls porosos i poc consolidats. Consisteix en la introducció en el terreny de fluids controlats que millorin la seva resistència i disminueixin la seva deformabilitat. El líquid que s’injecta és habitualment lechada de ciment, però en ocasions s’utilitza calç, bentonita i altres productes específics per a aconseguir resultats especials.

16-injeccions-2