Bulons

El cosit de la roca inestable en talussos s’efectua mitjançant bulons de longitud variable i amb placa de descàrrega. Per a millorar l’estabilitat dels talussos gunitats efectuem bulons permanents de longitud inferior a 10 metres.

18-bulons