Assajos de Laboratori de Mecànica de Sòls

La selecció de les mostres i dels assajos de laboratori necessaris són un aspecte fonamental per al coneixement de les característiques mecàniques del terreny.