Serveis

Assessorament i assistència en geotècnia i geologia

L’experiència dels nostres geòlegs en el comportament del terreny és una gran ajuda en el plantejament dels fonaments i les excavacions.

Assessorament tècnic en els processos de construcció

Els nostres equips tècnics sempre estan a la disposició del nostre client per a qualsevol consulta que es plantegi durant l’obra.

Sondejos a rotació amb extracció de testimoni continu, a rotació helicoïdal i penetromètrics (DPSH i borros)

Disposem dels nostres propis mitjans tècnics i sondistes preparats per a identificar qualsevol tipus de terreny, i el nostre equip de geòlegs amb sòlids coneixements i experiència en el reconeixement geològic.

3-sondejos-3

Assajos geotècnics“in situ” (SPT, mostres inalterades, cales, etc.)

La utilització de les tècniques més adequades a cada cas dóna la millor informació sobre el terreny.

4-SPT-limos

Assajos de Laboratori de Mecànica de Sòls

La selecció de les mostres i dels assajos de laboratori necessaris són un aspecte fonamental per al coneixement de les característiques mecàniques del terreny.

Piezòmetres i permeabilitat

L’aigua és un element constitutiu del sòl i el nivell freàtic té una dinàmica relacionada amb la pluviometria. D’aquesta manera, per a conèixer la seva evolució en el temps i els seus efectes sobre les obres, els piezòmetres són els punts d’observació més adequats.

6-piezometro

Estudis hidrogeològics

Els paràmetres que permeten l’emmagatzematge de l’aigua en el subsòl, el seu moviment a través dels porus, les pressions que pot exercir i com tractar les captacions d’aigua és l’objecte dels estudis hidrogeològics.

7-hidrogeologics-2

Contaminació de sòls i aigua

La normativa vigent sobre contaminació de sòl obliga a seguir un protocol de mostreig, anàlisi de contingut en productes contaminants, quantificació del contingut i interpretació dels resultats per tècnics amb coneixements i experiència.

8-contaminacio-de-sols-i-aigua

Depressió del nivell freàtic

L’anàlisi de la permeabilitat i transmissibilitat del terreny són els punts de partida per a programar la depressió del nivell d’aigua en una zona mitjançant la construcció i bombament continuo de diversos pous.

9-depressio-nivell-freatic-2

Patologies d’edificis per causa del comportament del terreny

Quan apareixen patologies en un edifici es deu al fet que els fonaments projectats no han estat adequats al sòl o a l’estructura. L’anàlisi de les causes de la dolenta relació solc-estructura s’efectua mitjançant l’estudi d’aquests dos elements i de la distribució i grandària de les esquerdes que es formen.

10-patologias

Estudis medi ambientals

L’equilibri mig-ambiental és molt fràgil i fàcilment es trenca amb les actuacions humanes. La recuperació és sempre lenta i costosa. L’estudi mig-ambiental evita i corregeix accions perjudicials a la naturalesa

11-estudis-mediambientals

Micropilots

El micropilot no és un piloti petit. És un tipus de fonamentació especial que aprofita el fregament del terreny per a recolzar en profunditat estructures que requereixen una deformació nul·la del sòl.

12-micropilots-3

Georadar

Realitzem auscultacions amb georadar per fer estudis superficials del terreny en espais reduïts, o on cal actuar sense realitzar cap actuació destructiva. Complementem la auscultació amb interpretació dels resultats, i entrega de l’informe amb un software 3D.

13-georadar

Geotèrmia

La geotèrmia es la clau en el que respecta a energies renovables, i te un amplíssim creixement. Realitzem la perforació dels pous de captació, així com la instal·lació de les sondes geotèrmiques.

14-geotermia-2

Pilotis

Les fonamentacions per pilotis hormigonats“in situ” i prefabricats són tècniques habituals en la construcció. En Centre Català de Geotècnia, vam prestar assessorament per al càlcul del tipus de fonament més adequat a cada obra i a cada terreny.

Injeccions

És una tècnica de millora de sòls porosos i poc consolidats. Consisteix en la introducció en el terreny de fluids controlats que millorin la seva resistència i disminueixin la seva deformabilitat. El líquid que s’injecta és habitualment lechada de ciment, però en ocasions s’utilitza calç, bentonita i altres productes específics per a aconseguir resultats especials.

16-injeccions-2

Ancoratges

Per a neutralitzar les embranzides de les terres sobre els murs es requereix en molts casos la col·locació d’ancoratges permanents o temporals. Els ancoratges de barra rígida són passius i els de cable són actius i exerceixen una pressió sobre el terreny.

17-ancoratges-2

Bulons

El cosit de la roca inestable en talussos s’efectua mitjançant bulons de longitud variable i amb placa de descàrrega. Per a millorar l’estabilitat dels talussos gunitats efectuem bulons permanents de longitud inferior a 10 metres.

18-bulons

Topografia

L’aixecament topogràfic de la parcel·la i finques és imprescindible com dada base per a fitar i valorar totes les actuacions d’una obra

Recalcis d’edificis

Recalçar la fonamentació d’un edifici requereix el coneixement i anàlisi de les causes que han produït el desequilibri. Si són degudes a manques del sòl o a una inadequada fonamentació es planejaran les tècniques de millora que corregeixin els defectes que estan produint patologia en l’edifici.

20-recalcis-d'edificis-2

Captacions d’aigua

En ocasions es confon una perforació amb un pou. Un pou de captació d’aigües precisa d’una tècniques de perforació especials, adequades a cada tipus de terreny i la col·locació d’un revestiment amb reixeta d’entrada d’aigua que permeti el pas de grans cabals sense permetre l’entrada de sorra. La neteja i desenvolupament de la zona filtrant és una fase de la construcció del pou que permet obtenir rendiments òptims. És fàcil que es malmeti una captació per una inadequada posada en funcionament de les bombes. S’ha de cuidar el protocol d’execució de la captació d’aigua fins que la instal·lació definitiva quedi conclosa.

21-captacions-d'aigua-2