Captacions d’aigua

En ocasions es confon una perforació amb un pou. Un pou de captació d’aigües precisa d’una tècniques de perforació especials, adequades a cada tipus de terreny i la col·locació d’un revestiment amb reixeta d’entrada d’aigua que permeti el pas de grans cabals sense permetre l’entrada de sorra. La neteja i desenvolupament de la zona filtrant és una fase de la construcció del pou que permet obtenir rendiments òptims. És fàcil que es malmeti una captació per una inadequada posada en funcionament de les bombes. S’ha de cuidar el protocol d’execució de la captació d’aigua fins que la instal·lació definitiva quedi conclosa.

21-captacions-d'aigua-2