Captacions d’aigua

Captacions d’aigua

En ocasions es confon una perforació amb un pou. Un pou de captació d’aigües precisa d’una tècniques de perforació especials, adequades a cada tipus de terreny i la col·locació d’un revestiment amb reixeta d’entrada d’aigua que permeti el pas de grans cabals sense...
Injeccions

Injeccions

És una tècnica de millora de sòls porosos i poc consolidats. Consisteix en la introducció en el terreny de fluids controlats que millorin la seva resistència i disminueixin la seva deformabilitat. El líquid que s’injecta és habitualment lechada de ciment, però en...
Depressió del nivell freàtic

Depressió del nivell freàtic

L’anàlisi de la permeabilitat i transmissibilitat del terreny són els punts de partida per a programar la depressió del nivell d’aigua en una zona mitjançant la construcció i bombament continuo de diversos pous.
Estudis hidrogeològics

Estudis hidrogeològics

Els paràmetres que permeten l’emmagatzematge de l’aigua en el subsòl, el seu moviment a través dels porus, les pressions que pot exercir i com tractar les captacions d’aigua és l’objecte dels estudis hidrogeològics.
Georadar

Georadar

Realitzem auscultacions amb georadar per fer estudis superficials del terreny en espais reduïts, o on cal actuar sense realitzar cap actuació destructiva. Complementem la auscultació amb interpretació dels resultats, i entrega de l’informe amb un software...