Captacions d’aigua

Captacions d’aigua

En ocasions es confon una perforació amb un pou. Un pou de captació d’aigües precisa d’una tècniques de perforació especials, adequades a cada tipus de terreny i la col·locació d’un revestiment amb reixeta d’entrada d’aigua que permeti el pas de grans cabals sense permetre l’entrada de sorra. La neteja i desenvolupament de la zona filtrant és una fase de la construcció del pou que permet obtenir rendiments òptims. És fàcil que es malmeti una captació per una inadequada posada en funcionament de les bombes. S’ha de cuidar el protocol d’execució de la captació d’aigua fins que la instal·lació definitiva quedi...
Injeccions

Injeccions

És una tècnica de millora de sòls porosos i poc consolidats. Consisteix en la introducció en el terreny de fluids controlats que millorin la seva resistència i disminueixin la seva deformabilitat. El líquid que s’injecta és habitualment lechada de ciment, però en ocasions s’utilitza calç, bentonita i altres productes específics per a aconseguir resultats...
Depressió del nivell freàtic

Depressió del nivell freàtic

L’anàlisi de la permeabilitat i transmissibilitat del terreny són els punts de partida per a programar la depressió del nivell d’aigua en una zona mitjançant la construcció i bombament continuo de diversos pous.
Estudis hidrogeològics

Estudis hidrogeològics

Els paràmetres que permeten l’emmagatzematge de l’aigua en el subsòl, el seu moviment a través dels porus, les pressions que pot exercir i com tractar les captacions d’aigua és l’objecte dels estudis hidrogeològics.
Georadar

Georadar

Realitzem auscultacions amb georadar per fer estudis superficials del terreny en espais reduïts, o on cal actuar sense realitzar cap actuació destructiva. Complementem la auscultació amb interpretació dels resultats, i entrega de l’informe amb un software...